: دنبال چی میگردی
: کجا دنبالش میگردی
جمعیت       جمعیت استان هرمزگان

جمعیت استان هرمزگان

جمعیت شهرهای استان هرمزگان براساس سرشماری سال 1395خورشیدی:

بر اساس آمار ارائه شده حاصل از سرشماری سال 1395 در کل استان هرمزگان، جمعیت استان به 1 میلیون و 776 هزار و 415 نفر رسیده است که شامل 493 هزار خانوار است.


هرمزگان

1,776,415

مرد

906,814

زن

869,601

خانوار

493,660

ساکن در شهر 971,822 497,899 473,923 275,619
ساکن در روستا 802,512 407,739 394,773 217,321
غیرساکن 2,081 1,176 905 720
ابوموسی 7,402 5,899 1,503 924
ساکن در شهر 4,213 2,788 1,425 857
ساکن در روستا 3,189 3,111 78 67
غیرساکن 0 0 0 0
بستک 80,492 41,095 39,397 21,684
ساکن در شهر 16,869 8,544 8,325 4,515
ساکن در روستا 63,607 32,539 31,068 17,161
غیرساکن 16 12 4 8
بشاگرد 35,085 17,613 17,472 9,359
ساکن در شهر 2,895 1,475 1,420 714
ساکن در روستا 32,190 16,138 16,052 8,645
غیرساکن 0 0 0 0
بندرعباس 680,366 347,202 333,164 196,220
ساکن در شهر 543,218 277,484 265,734 157,563
ساکن در روستا 136,800 69,500 67,300 38,498
غیرساکن 348 218 130 159
بندرلنگه 159,358 84,680 74,678 44,398
ساکن در شهر 96,312 51,350 44,962 28,471
ساکن در روستا 63,037 33,323 29,714 15,923
غیرساکن 9 7 2 4
پارسیان 50,596 25,736 24,860 13,816
ساکن در شهر 26,000 13,291 12,709 7,049
ساکن در روستا 24,596 12,445 12,151 6,767
غیرساکن 0 0 0 0
جاسک 58,884 30,110 28,774 15,211
ساکن در شهر 16,860 8,777 8,083 4,415
ساکن در روستا 42,024 21,333 20,691 10,796
غیرساکن 0 0 0 0
حاجی اباد 69,625 35,404 34,221 20,700
ساکن در شهر 31,907 16,282 15,625 9,032
ساکن در روستا 36,304 18,353 17,951 11,230
غیرساکن 1,414 769 645 438
خمیر 56,148 28,195 27,953 16,071
ساکن در شهر 21,878 11,052 10,826 6,057
ساکن در روستا 34,270 17,143 17,127 10,014
غیرساکن 0 0 0 0
رودان 124,522 62,114 62,408 34,561
ساکن در شهر 45,990 22,658 23,332 12,491
ساکن در روستا 78,306 39,333 38,973 21,999
غیرساکن 226 123 103 71
سیریک 45,723 22,840 22,883 11,304
ساکن در شهر 12,205 6,146 6,059 2,871
ساکن در روستا 33,518 16,694 16,824 8,433
غیرساکن 0 0 0 0
قشم 148,993 76,077 72,916 40,506
ساکن در شهر 66,801 34,403 32,398 19,027
ساکن در روستا 82,160 41,643 40,517 21,447
غیرساکن 32 31 1 32
میناب 259,221 129,849 129,372 68,906
ساکن در شهر 86,674 43,649 43,025 22,557

ساکن در روستا

172,511 86,184 86,327 46,341
غیرساکن 36 16 20 8

جمعیت شهرهای استان هرمزگان براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ خورشیدی:

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت سال ۸۵ جمعیت سال ۹۰ رتبه در
شهرستان
۱ بندرعباس بندرعباس ۳۶۷،۵۰۸ ۴۳۵،۷۵۱ ۱
۲ میناب میناب ۵۶،۰۰۹ ۶۳،۲۲۹ ۱
۳ دهبارز رودان ۳۰،۸۷۹ ۳۳،۲۸۵ ۱
۴ بندر لنگه بندر لنگه ۲۶،۱۷۵ ۳۰،۴۸۷ ۱
۵ قشم قشم ۲۵،۳۲۰ ۲۸،۶۰۲ ۱
۶ کیش بندر لنگه ۲۰،۶۶۷ ۲۴،۸۱۹ ۲
۷ حاجی آباد حاجی آباد ۲۱،۰۵۲ ۲۳،۳۰۹ ۱
۸ کَنگ بندر لنگه - ۱۶،۴۹۶ ۳
۹ بندر خمیر خمیر ۱۲،۹۹۵ ۱۴،۶۱۷ ۱
۱۰ جاسک جاسک - ۱۳،۸۱۰ ۱
۱۱ پارسیان پارسیان - ۱۲،۵۴۴ ۱
۱۲ بستک بستک - ۹،۲۲۵ ۱
۱۳ درگهان قشم - ۸،۶۶۷ ۲
۱۴ جناح بستک - ۷،۱۶۹ ۲
۱۵ بیکا رودان ۶،۳۸۷ ۷،۰۰۲ ۲
۱۶ رویدر خمیر ۵،۴۷۰ ۶،۰۳۴ ۲
۱۷ هرمز قشم ۵،۶۶۹ ۵،۸۶۷ ۳
۱۸ فین بندرعباس ۳،۹۷۶ ۵،۲۷۹ ۲
۱۹ قلعه قاضی بندرعباس ۴،۲۳۹ ۵،۱۸۳ ۳
۲۰ سوزا قشم ۴،۴۸۵ ۴،۷۱۲ ۲
۲۱ هشت‌بندی میناب - ۴،۴۳۸ ۲
۲۲ سیریک سیریک ۴،۱۸۰ ۴،۱۴۰ ۱
۲۳ بندر چارک بندر لنگه 2958 ۳،۷۵۸ ۴
۲۴ ابوموسی ابوموسی - ۳،۴۶۱ ۱
۲۵ زیارت‌علی رودان ۲،۸۱۴ ۳،۰۷۵ ۳
۲۶ کوشکنار پارسیان - ۲،۹۰۲ ۲
۲۷ تخت بندرعباس - ۲،۶۸۴ ۳
۲۸ سندرک میناب - ۲،۰۲۴ ۳
۲۹ فارغان حاجی آباد - ۱،۹۲۵ ۲
۳۰ سردشت بشاگرد ۹۲۸ ۱،۵۳۶ ۱
۳۱ گوهران جاسک ۸۲۸ ۱،۳۱۶ ۲

 جمعیت استان هرمزگان ، جمعیت هرمزگان ، جمعیت هرمزگانی ها ، جمعیت هرمزگانیها ، جمعیت در هرمزگان ، جمعیت بندرعباس ، جمعیت در بندرعباس ، جمعیت مردم هرمزگان ، آمار جمعیت هرمزگان ، آمار جمعیت بندرعباس ، آمار جمعیت مردم هرمزگان ، آمار تفکیکی مردم هرمزگان ، جمعیت در گوهران ، جمعیت در سردشت ، جمعیت در فارغان ، جمعیت در سندرک ، جمعیت در سندرک ، جمعیت در تخت ، جمعیت در زیارت علی ، جمعیت در ابوموسی ، جمعیت در بندر چارک ، جمعیت در سیریک ، جمعیت در هشت بندی ، جمعیت در سوزا ، جمعیت در میناب ،   جمعیت در قشم ، جمعیت در سیریک ، جمعیت در خمیر ، جمعیت در حاجی آباد ، جمعیت در جاسک ، جمعیت در پارسیان ، جمعیت در بندرلنگه ، جمعیت در بشاگرد ، جمعیت هرمزگان در سال 94 ، جمعیت استان هرمزگان در سال 95 ، جمعیت استان هرمزگان در سال 96 ، جمعیت استان هرمزگان در سال 97 ، جمعیت استان هرمزگان در سال 89


بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است

هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد